PSV Garuda Vega makes Rs 30 Cr - PSV Garuda Vega' makes Rs. 30 Cr