ప్రెస్ నోట్: హ్యాపి వెడ్డింగ్ కోసం తమన్ రీ రీ-రికార్డింగ్